• Куриерската услуга за връщане на стока е за сметка на клиента.
  • Куриерската услуга при замяна на стока също е за сметка на клиента (и в двете посоки).
  • Относно избора на куриерска фирма за връщане, препоръчваме Спиди, но оставяме избора на Вас.
  • Клиентът попълва формуляр за връщане, (може да бъде изтеглен от ТУК).
  • Клиентът попълва банкова сметка, по която ще бъде преведена съответната сума.
  • В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от ....... дни. (Възстановяването на суми се осъществява само с обратна операция по картата с която е направено плащането!)
  • Формулярът заедно със стоката за връщане или замяна, се изпращат до посочения адрес:
Адресът за връщане е:

гр. София, Ул Ловен парк 3; офис 5,

  • При непотърсена два или повече пъти пратка от страна на Потребител, Kidszone ще изиска предварително плащане по банков път за всяка следваща поръчка на този Потребител, включително и сумите за куриерската услуга от Kidszone до Потребителя И обратно, от потребителя към Kidszone, в случай че връщането е по желание на този Потребител.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11.  (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(1) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Kidszone” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(2) „Kidszone“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(3) За упражняване правото на отказ „Kidszone“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Kidszone“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Kidszone” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(6) „Kidszone“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Kidszone” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(8) Когато във връзка с изпълнението по договора „Kidszone“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Kidszone“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

Чл. 12.  (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

Чл. 13.  „Kidszone” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, по банкова сметка посочена от Потребителя.

 Чл. 14. Отказ на картодържателя от направена поръчка, политиката за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания с банкова карта, срок за възстановяване на суми.

14.1. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от ....... дни. Възстановяването на суми се осъществява само с обратна операция по картата с която е направено плащането!

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 14.  (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

Чл. 15. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

 

Чл. 16. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

Чл. 17. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(1) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Kidszone“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

 

Чл. 18.  (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(1) Рекламацията се подава устно на посочения от „Kidszone“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Kidszone“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 19. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(1) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(2) Ако “Kidszone“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(3) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл. 20. (1) „Kidszone“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(1) Когато „Kidszone“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Чл. 21. (1) „Kidszone“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(1) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 

Чл. 22.  (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума по банкова сметка посочена от Потребителят;

2. намаляване на цената.

(1) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(2) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.